Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Treng du hjelp og støtte i opplæringa?

PP-rådgiver Marit Fauske treffer du i 1. etasje i bygg 2.

Marit Fauske:
Mobil: 99 30 93 99
E-post: marfau@innlandetfylke.no

Kontortid

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

PP-tenesta si rolle

Pedagogisk-psykologisk teneste blir ofte forkorta PPT eller PP-tenesta.

Pedagogisk-psykologisk teneste skal hjelpe unge som på grunn av ulike vanskar treng hjelp og støtte i opplæringa. PPT vurderer om du treng spesialundervisning.

Lærlingar og lærekandidatar kan òg søke hjelp hos PPT.

PPT kan gje råd og rettleiing til elevar, føresette og skule om tilpassa opplæring og spesialundervisning. PPT skal òg hjelpe skulen når det gjeld kompetanse- og organisasjonsutvikling. I tillegg samarbeider PPT med andre faginstansar om utgreiing og oppfølging av elevar.

PPT er ei fylkeskommunal teneste som er organisert som eit eige team under vidaregåande opplæring i fylkeskommunen. PP-rådgivarane har kontor på dei ulike skulane, men er ikkje underlagt rektor på skulen.

Til toppen