Helserådgjevar

Helserådgjevar Toril Olvik har kontor i 1. etasje i bygg 2

Helserådgjevaren er utdanna helsesøster og arbeider med:

  • Helsefremmande og forebyggande arbeid individuelt og klassevis, og skal væra ein pådrivar for å få skulen til å ta opp emner som styrker elevanes helse.
  • Er ein samtalepartner for elevane når det gjelder ulike personlege forhold og spørsmål rundt fysisk og psykisk helse, herunder også seksuell helse.
  • Gjennom åpen samtale  får elevane moglegheit til å snakke om det dei har på hjertet.
  • Helserådgjevar har «låg terskel» i skulekvardagen, og er tilgjengelig fire dagar i veka mellom 8:00 og 15:30, ingen timebestilling.
  • Kjenner skulens rutiner, har eit godt samarbeid med skulens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
  • Kan sørge for at dei som har helseproblemer som krev ein bestemt fagkompetanse, henvisast til rett instans.
  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

I skulehelsetjenesten finn du og Hege Lundstein og Malin Vilhelmshaugen.