IKT-reglement

Reglementet gjelder for all virksomhet i skolens regi, og omfatter all bruk av IKT-utstyr, mobiler o.l.

Reglementet skal legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene, samt sikre stabil, effektiv og sikker bruk av elevenes PC-er, skolens IKT-tjenester og internett.

Den enkelte skole har anledning til å vedta tillegg til dette IKT-reglementet.

Elevene plikter å sette seg inn i IKT-reglementet som gjelder til enhver tid.

Bruk av IKT-utstyr og -ressurser

 • IKT-verktøy skal alltid benyttes i samsvar med lærerens anvisninger.
 • Misbruk av PC fører til sterkt redusert læring for den enkelte, og er svært forstyrrende for medelevene. I skoletimene skal PC og annet IKT-utstyr bare brukes til faglige aktiviteter.
 • Internettforbindelsen er felles for alle skolene, og den har begrenset kapasitet. Alle brukere må derfor unngå å belaste nettet mer enn nødvendig. Streaming av video eller musikk samt all opp- eller nedlasting av filer til privat bruk via skolenes nett er strengt forbudt.
 • I skoletimer, på prøver og eksamener er det bare skolens internett som skal brukes.
 • Det er forbudt å benytte verktøy eller "knep" for å komme seg rundt begrensninger/sperrer som er innført på bruk av PC/internett i skolen.
 • Elevene må daglig følge med på informasjon fra skolen som legges ut i Fronter.
 • Hastemeldinger til elevene sendes på SMS. Elevene får tildelt en e-postadresse av skolen, og plikter å følge med på innboksen der.
 • Opphavsrett på alt digitalt innhold skal respekteres. Det er ulovlig å kopiere eller formidle skolens lisensierte program/ressurser.
 • Oppgavelinja i Windows skal alltid være synlig slik at aktive program vises.
 • Elevene er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av arbeidet sitt. Skolen er ikke ansvarlig for elevers tap av data.

IKT ved eksamen/prøve/innlevering

 • Under eksamen kan internett bare benyttes til å laste ned oppgave/laste opp besvarelse samt til å bruke godkjente nettbaserte hjelpemidler.
 • Det regnes som fusk dersom eleven under eksamen eller en prøve mottar hjelp fra andre eller benytter hjelpemidler som ikke er tillatt. Det kan foretas stikkprøver på elevenes PC-er.
 • Ved bruk av sitater må det angis hvor teksten kommer fra, ellers betraktes det som plagiat. Skolene benytter verktøy som avslører plagiat. Plagiat medfører sterkt nedsatt karakter.

Netikette

 • Opptre alltid hensynsfullt og høflig på nettet.
 • Grov språkbruk og krenkende atferd er forbudt (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, trusler o.l.)
 • Bilder, video og lydopptak av andre må ikke publiseres på nett uten samtykke fra de berørte.

Datasikkerhet

 • Elevens brukernavn og passord til skolens IKT-tjenester er strengt personlig og må aldri oppgis til andre. Når eleven forlater PC-en skal den låses for å hindre misbruk (trykk Windows-tast + L).
 • Det er ulovlig å tilegne seg og å misbruke andres brukernavn og passord.
 • E-post som virker mistenkelig skal ikke åpnes, men straks slettes. Kjedebrev og advarsler om virus skal ikke sendes videre, for de er ofte falske.
 • Dersom eleven oppdager hull/svakheter/feil i skolens datanett: gi straks beskjed til skolens IKT-ansvarlige.

Straffereaksjoner ved brudd på reglementet

Brudd på IKT-reglementet blir behandlet i henhold til ordensreglementet for de videregående skolene i Oppland, kapittel 3 og 4.

Aktuelle straffereaksjoner:

 • Påtale, eventuelt også melding til foresatte
 • Nedsatt ordenskarakter
 • Reduserte IKT-brukerrettigheter
 • Bortvisning fra skolen
 • Lovbrudd vil bli anmeldt til politiet

All datatrafikk logges

Loggene vil bli gjennomgått dersom det er nødvendig for etterforskningen ved mistanke om grove brudd på IKT-reglementet. Elevene plikter å la skolens dataavdeling registrere datamaskinens kjennetegn, og undersøke den ved mistanke om grove brudd på IKT-reglementet.

Rutiner når eleven avslutter videregående opplæring

 • Programmer, verktøy og ressurser som tilhører skolen må slettes fra PC-en.
 • Eleven må selv ta med seg filene de ønsker å beholde. Alle elevens filer vil bli slettet fra skolens datasystemer når eleven har sluttet.
 • Leie-PC: eleven må levere inn eller kjøpe ut PC-en.
Til toppen