Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020.

Programmet retter seg mot alle utdanningsnivå.

Norge er ikke medlem av EU, men vi er en del av EØS-avtalen. Dette gjør at Norge kan ta del i EUs programmer og motta økonomisk støtte derfra. Erasmus+ programmet for opplæring er ett av fire programmer innenfor livslang læring.

Praksisplass i utlandet

Erasmus+ gir et løft til utdanningen gjennom at elever/lærlinger får oppholde seg i et europeisk land i en kortere eller lengre periode. I denne perioden får de muligheten til å ha praksisplass i en utenlandsk bedrift, de får lære en ny kultur og et nytt språk, og de får en erfaring for livet som er viktig både for personlig utvikling og arbeidsmuligheter videre.

Gjennom studier, opplæring eller frivillig arbeid i andre land og deltakelse i internasjonale ungdomsprosjekter, skal Erasmus+ bidra til at flere unge opparbeider seg den kompetansen det er behov for i arbeidslivet. 

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Les mer på Internasjonalt servicekontor sin nettside. reisut.no

I Norge er det Senter for internasjonalisering av høgere utdanning (SIU), som fordeler disse midlene. SIU er et statlig forvaltningsorgan som ligger under Kunnskapsdepartementet.

Mer informasjon om Erasmus+

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning